Get Post

Hướng Dẫn Làm Theme WordPress – Phần 5: Get Post

Ở phần này hungmkt sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy bài viết từ WordPress. Trước hết các bạn cần viết html phù hợp để chứa hàm muốn gọi

getPost

Ở đây mình đã dùng lệnh php trong thẻ ul để gọi hàm getPostWolfActive() và bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng hàm này trong file functions.php

function-getPost

Bây giờ mình sẽ giải thích một số hàm trên cho các bạn hiểu

  • get_permalink(): có nhiệm vụ là lấy link bài viết đang lấy trong vòng lặp
  • get_the_title(): lấy title bài viết trên WordPress
  • get_the_date(): lấy ngày tháng năm bài viết được xuất bản
  • get_the_ID(): lấy id của bài viết
  • get_the_post_thumbnail(): lấy hình ảnh đại diện của bài viết. Có các kích thước sau: thumbnail, medium, large, full.

Giải thích về hàm getPostHungmkt. Ở đây hungmkt đã tạo một mảng để chứa các tham số query vào biến $args. Sau đó, đưa biến $args vào câu lệnh new WP_Query và gán vào biến $the_query. Kế đến biến $the_query sẽ tương tác với database kiểm tra xem có bài post nào trong lệnh query hay không thông qua hàm WordPress cấp sẵn là have_posts() rồi tiến vào vòng lặp while với điều kiện tương tự như vậy. Nếu có bài viết thì ta sẽ lấy bài viết ra thông qua hàm the_post().

=> Cuối cùng thì mình style CSS các post hiển thị theo ý mình.


131